a)zgubi lub zniszczy:tablice rejestracyjne lub naklejkę rejestracyjną na szybie – 500zł

 

b)uszkodzi lub zgubi kluczyk - 1500zł

 

c)zgubi lub uszkodzi kołpak orginalny – 300zł. Nieorginalny – 150zł

 

d)uszkodzi oponę nie nadająca się do naprawy wg.cennika serwisu policzone będą 2 opony,które będą musiały być wymienione

 

e)złamie zakaz przewożenia zwierząt -500zł

 

f)złamie zakaz palenia tytoniu lub innych środków odurzających – 1000zł

 

g)odda brudny samochód -100zł

 

h)przekroczy ustalony limit kilometrów,opłata będzie wynosiła -0,50zł za każdy przejechany dodatkowo kilometr.

 

i)obciążenie Wynajmującego przez leasingodawcę opłatą za udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji pisemnej informacji o korzystającym z samochodu,Najemca ponosi opłatę – 150zł

 

j)wyjedzie autem za granicę RP za zgodą wypożyczalni ,jednorazowo-200zł

 

k)wyjedzie autem za granice RP bez pisemnej zgody wynajmującego – utrata kaucji (1500zł)

 

l)odda auto z brakującym paliwem – 20 zł za każdy brakujący litr

 

ł)zatankuje auto wynajęte niewłaściwym rodzajem paliwa – 3000 zł

 

m)dokona demontażu, zamiany części lub dokona przeróbki bez zgody wynajmującego – 2000zł +koszt uzupełnienia tej części w serwisie

 

n)wysokość kary umownej 4000zł dotyczy pkt.16,pkt.23,pkt.29

 

o)zwróci auto w innym miejscu niż zostało one wydane-kwota indywidualnie uzgodniona z klientem

 

Powyżej podane ceny w pkt.37 są cenami netto-należy do nich doliczyć 23% podatku VAT

37. OPŁATY DODATKOWE ,KTÓRE PONOSI NAJEMCA GDY 

3.W przypadku gdy wynajęty samochód będzie kierowany przez inną osobę niż ta która zawierała Umowę najmu ,brak jest odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałe szkody w samochodzie co za tym idzie pełna odpowiedzialność za szkody ponosi Najemca ,który ponosi w całości koszt naprawy wynajętego auta. Za wyjątkiem wpisania do Umowy Najmu drugiego Użytkownika.

 

4. W razie niespełnienia przez Najemcę choćby jednego punktu warunków użytkowania i najmu pojazdu Wynajmujący będzie uprawniony do odstąpienia od umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.

 

5. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód od czasu odbioru auta do czasu odebrania go przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego.

 

6. Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych uszkodzeń zawiera w protokole przekazania i zwrotu pojazdu . Najemca przyjmuje do wiadomości, że samochód może być wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.

 

7. Najemca otrzymuje samochód czysty i jest zobowiązany oddać go w takim samym stanie. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz przewożenia zwierząt. W przypadku naruszenia zakazu Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w pkt.37 niniejszych warunków.

 

8. W czasie użytkowania wynajętego samochodu Najemca zobowiązany jest do :

a) zamykania samochodu,zabezpieczenia kluczyków samochodu przy każdorazowym wyjściu z samochodu

b) wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, płynu do spryskiwaczy oraz sprawdzanie prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł

c) stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika - podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz przy wlewie paliwa.

 

9. Najemca obowiązany jest udostępnić Wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego.

 

10. Koszty usunięcia awarii powstałej z winy lub zaniedbania obsługi codziennej spoczywa na Najemcy.

 

11. W przypadku awarii uniemożliwiającej dalsze użytkowanie pojazdu najemca niezwłocznie powiadomi właściciela firmy INEZ tel.604473215 oraz zastosuje się do podanych przez niego zaleceń. W przypadku złamania w/w warunków i zaleceń, najemca ponosi pełną odpowiedzialność za usunięcie usterek i awarii na własny koszt.

 

12.Wypożyczalnia INEZ nie wyraża zgody na wyjazd poza granice RP wynajęty autem przez Najemcę. Bezwzględnie zakazane jest przemieszczenie wynajętego samochodu do Rosji, Litwy,Ukrainy, Macedonii, Albanii oraz krajów byłej Jugosławii. W przypadku stwierdzenia próby wyjazdu wynajętym samochodem do jednego z w/w krajów Wynajmujący jest upoważniony do zgłoszenia tego faktu właściwym organom ścigania, jako wypełniający znamiona przestępstwa z art. 284 § 1 k.k.

 

13. Dopuszczalne jest opuszczenie granic Polski pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody wynajmującego oraz dokonania dodatkowej opłaty przez Najemcę pkt.37 ust.j

 

14. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu przewiezionego poza granice polski bez zgody Wynajmującego ponosi Najemca w pełnej wysokości.

 

15. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo obciążenia najemcę, karą umowną w przypadku stwierdzenia zatankowania nieprawidłowego paliwa zgodnie z pkt. 37 ust.ł

 

16. Jeżeli Najemca używa samochód w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem, lub samochód zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę wartości lub uszkodzenie. Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz zachować wpłaconą kaucję lub obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości określonej w pkt 37ust.n, niniejszych warunków. Ma także prawo do wynagrodzenia za cały okres najmu objęty umową.

 

17. Najemcy zabrania się : holowania innych pojazdów, przekraczania dopuszczalnej prędkości i dopuszczalnej ładowności oraz używania wynajętego pojazdu w sposób niezgodny z prawem i jego przeznaczeniem.

 

18. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody powstałe w przedmiocie najmu, które nie są objęte ubezpieczeniem, lub które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel. Przypadki te obejmują, w szczególności takie sytuacje jak : Ucieczka kierującego wynajętym pojazdem z miejsca wypadku. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających .Złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody. Gdy nie zostaną zwrócone wynajmującemu kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu. Odmowy współpracy z ubezpieczycielem w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Wynajmującego odszkodowania za utratę/kradzież lub szkodę na wynajętym pojeżdzie ,Szkoda jest wynikiem jego umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa. Uszkodzenia opony i uszkodzenia wnętrza samochodu. Uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach.

 

19. Wypożyczalnia samochodów wypożycza samochody na czas określony przez klienta z zastrzeżeniem, iż najkrótszy czas wypożyczenia wynosi 1 dobę. W przypadku zwrotu przez Najemcę pojazdu w okresie krótszym niż określa to umowa najmu, Wynajmujący zachowuje prawo do wynagrodzenia objętego umową najmu.

 

20. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem,umytym i z pełnym bakiem w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym uzgodnionym, najpóźniej w dniu poprzedzającym zakończenie umowy. Koszt zwrotu w miejscu innym niż określony w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego, ponosi Najemca.

 

21. Płatność za wynajem samochodu następuje z góry gotówką, kartą płatniczą lub przelewem w chwili wynajmu samochodu. Każde przedłużenie najmu musi być uzgodnione z Wypożyczalnią nie później niż 24 godz. przed upływem terminu zwrotu. Brak płatności skutkuje natychmiastowym wypowiedzeniem umowy i zobowiązuje wynajmującego do natychmiastowego zwrotu samochodu oraz za każdą rozpoczętą dodatkową dobę najmu bez zgody Wypożyczalni,Najemca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 500zł za każdy dzień opóżnienia w zwrocie auta. Od momentu wygaśnięcia umowy i braku pisemnej zgody wynajmującego na przedłużenie,Właściciel wypożyczalni jest upoważniony do zgłoszenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania o przywłaszczeniu samochodu w związku z próbą jego wyłudzenia w celach osiągnięcia korzyści majątkowych tj. o czyn z art. 284 § 2 kk.

 

22. Opóźnienie w zwrocie samochodu po upływie 1 godz. od uzgodnionego czasu powoduje naliczenie opłaty za kolejną pełną dobę.

 

23. W przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu Wynajmujący uprawniony jest do unieruchomienia pojazdu oraz jego odbioru w każdym miejscu, a następnie do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi, a także karą umowną określoną w pkt. 37 ust.n

 

24. W przypadku wpłacenia kaucji rezerwacyjnej i nie odebrania auta w wyznaczonym terminie kaucja rezerwacyjna przepada.

 

25. Po zakończonym wynajmie bez zastrzeżeń wpłacona kaucja podlega zwrotowi dla Najemcy. Potwierdzeniem jej zwrotu jest podpisany protokół zwrotu samochodu. W przypadku uszkodzenie samochodu kaucja jest zatrzymywana do czasu konieczności wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. W razie zatrzymania kaucji Najemca otrzyma potwierdzenie.

 

26. Po zakończonym bez zastrzeżeń wynajmie w przypadku blokowania środków na koncie (preautoryzacja) kartą kredytową lub płatniczą odblokowanie następuje w ciągu 14 dni (uzależnione jest to od danego banku)

 

27. Wynajmujący, w przypadku awarii i unieruchomienia wynajmowanego samochodu udostępni Najemcy samochód zastępczy. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku: zgubienia kluczyków przez Najemcę,uszkodzenia najmowanego auta z winy Najemcy,unieruchomienia auta poza RP,aktów wandalizmu oraz wszystkich innych wypadków wynikających z niezastosowania się się do postanowień umowy i Regulaminu.

 

28. W przypadku, gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy (nie dotyczy szkód parkingowych i kradzieży) celem uniknięcia opłat odpowiedzialności kary umownej Najemcy (udziału własnego) należy niezwłocznie poinformować właściciela firmy INEZ tel.604473215 nie pózniej niż do 1 godziny od zaistnienia zdarzenia , dostarczyć pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy wraz z pełnymi danymi sprawcy, samochodu sprawcy i danymi teleadresowymi lub wezwać policje na miejsce zdarzenia .W przypadku włamania, kradzieży, uszkodzenia samochodu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji a także do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu nie później niż do 1 godziny od zaistnienia zdarzenia oraz postępowania według otrzymanych instrukcji. Najemca jest dodatkowo zobowiązany do współdziałania z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu oraz kopię dokumentu tożsamości. W przypadku kradzieży Najemca jest obowiązany do niezwłocznego zwrócenia Wynajmującemu dokumentów i kluczyków do pojazdu.

 

29. W razie wypadku lub uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy albo kradzieży lub przywłaszczenia  wynajętego samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w pkt.37ust.n.

 

30. Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia zapłaty odszkodowania uzupełniającego od Najemcy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w przypadku gdy wysokość kar umownych przewyższa przyjętą kaucję przez Wynajmującego.

 

31. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego .Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy Wynajmującego.

 

32. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wypożyczalnię (dane administratora danych zawiera pkt. 1) w celach związanych z realizacją umowy. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia zgodnie z polityką RODO

 

33. Wysokość kary umownej w wysokości do 4000 zł ponosi Najemca lub Użytkownik w szkodach(wypadkach ,kolizjach) powstałych z jego winy.

 

34.Za wszelkie uszkodzenia wymagające napraw pojazdu wynajętego , klient ,który nie ukończył 26 lat życia ponosi w całości.

 

35.Limit kilometrów na dobę wynosi 200km,przy wynajmie długo terminowym 3000km na miesiąc.

36.W Wypożyczalni INEZ obsługujemy następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza oraz przelew tradycyjny na numer rachunku : 40175000120000000022575357

 

REKLAMACJA -Jeżeli usługa w jakikolwiek sposób odbiega od opisu lub ma wady fabryczne, prosimy poinformuj nas drogą emailową: izabelazwierz@wp.pl lub papierową na adres:Wypożyczalnia auta INEZ ,Dobra 158,59-700 Bolesławiec i opisz szczegółowe powody reklamacji. W ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji,zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty.Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

2. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ma ukończone 26 lat posiadająca ważny dowód osobisty lub paszport oraz od co najmniej 3 lat posiada ważne prawo jazdy .Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu.

Regulamin Wynajmu Samochodów INEZ Izabela Zwierz

1. Niniejszy Regulamin wynajmu samochodów – Wypożyczalnia INEZ zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wypożyczalnie INEZ w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod numerem NIP 612-117-30-33 mieszczącej się pod adresem: Dobra 158 59-700 Bolesławiec .

                              +48604473215 

 

 +48728892535

         

Auto serwis

© 2023 Wypożyczalnia samochodów w Bolesławcu INEZ - Bolesławiec - Lwówek Śląski - Legnica

Created with Webwave CMS